Duszpasterze

Dotychczasowi duszpasterze PMK w Koblenz:

 

Ks. dr Zbigniew Stokłosa (2020-2022)

Obecny proboszcz święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1999 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. W latach 1999-2004 pełnił posługę duszpasterską w parafii p.w. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy, a w latach 2004-2005 był wikariuszem parafii p.w. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu. W 2002 roku uzyskał licencjat z teologii duchowości, a w roku 2005 skierowany został na studia specjalistyczne na Fakultecie Teologicznym w Paderborn gdzie w 2010 roku uzyskał stopień Doktora Nauk Teologicznych w zakresie Liturgiki W latach 2010 – 2015 pełnił funkcję prefekta alumnów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W latach 2012-2015 był redaktorem naczelnym Miesięcznika Diecezjalnego Nowe Życie. Był wykładowcą liturgiki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz członkiem Komisji Liturgicznej Archidiecezji Wrocławskiej. Od 1.09.2015 r. rozpoczął posługę duszpasterską wśród Polaków zamieszkujących w Trewirze i okolicach. Dekretem Biskupa Stephana Ackermanna został mianowany od 1 lipca 2020 proboszczem PMK w Koblenz z filiami w Trier i Bad Kruznach. W sierpniu 2022 z powodu dokuczliwej tęsknoty za krajem ojczystym wrócił do Polski.

 

 

Ks. dr Wojciech Styś (2014-2020)

Obecny proboszcz, urodził się 11 maja 1972 roku w Strzelinie (dolnośląskie), tam też uczęszczał do szkoły podstawowej nr 1, oraz w 1991 roku ukończył maturą Liceum Ogólnokształcące w klasie o profilu biologiczno - chemicznym. W październiku 1991 roku rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Studia ukończył w 1997 roku obroną pracy magisterskiej z zakresu teologii bilblijnej. Po odbyciu studiów stacjonarnych, podjął pracę duszpasterską w parafiach archidiecezji wrocławskiej (Najświętszego Zbawiciela we Wrocławiu, Karola Boromeusza w Wołowie, Miłosierdzia Bożego w Kudowie Zdrój, Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, św. Maurycego we Wrocławiu na Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie oraz obecnie w Koblencji). Przez cały ten czas jeśli pozwalała na to praca duszpasterska kontynuował specjalistyczne studia na PWT we Wrocławiu, gdzie w otrzymał tytuł licencjusza, a następnie obronił pracę doktorską w specjalności teologii praktycznej. Od 1 lutego 2014 dekretem bp. Stephana Ackermanna z Trewiru, został mianowany proboszczem Polskiej Misji Katolickiej w Koblencji. Następnie z dniem 1 lipca 2020 został mianowany proboszczem PMK w Wiesbaden.

 

 

Ks. mgr Piotr Prończuk (2015-2021)

Urodził się i wzrastał w Białymstoku, tam też przyjął w jubileuszowym, 2000 roku święcenia kapłańskie. Po sześciu latach posługi duszpasterskiej w rodzimej archidiecezji zdecydował się wyjechać do Niemiec, by służyć jako kapłan tutejszemu Kościołowi - także pod wpływem wezwania Ojca św. Benedykta XIV, który zachęcał wówczas polskich kapłanów do podejmowania pracy za granicą. Po dziewięciu latach pracy duszpasterskiej jedynie w parafiach diecezji Trewir został decyzją ks. biskupa Ackermanna powołany również do służby  swoim rodakom w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

 

 

 

 

 

Ks. mgr Jacek Staniek SChr (2011-2013)

Z dniem 1 września 2011 ks. Jacek Staniek SChr, dotychczasowy wikariusz w PMK w Leverkusen, oraz wiceprowincjał chrystusowców w Niemczech, Holandii, we Włoszech i na Węgrzech został mianowany proboszczem PMK w Koblencji. Pełen zapału pełnił tę funkcję do 9 grudnia 2013 r., kiedy to ze względów zdrowotnych zrezygnował z urzędu proboszcza.

 

 

 

Ks. mgr Edmund Druz SChr (2008-2011)

Ks. Proboszcz Edmund Druz SChr, urodził się 04 stycznia 1957 roku. Studia ukończył, tytułem magistra teologii, na Katolickim Uniwerstytecie Lubelskim w 1983 r. 17.05.1983 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Poznaniu. W roku 2001 na Uniwersytecie im.Kard.St.Wyszyńskiego, w Warszawie otrzymał licencjat z teologii. W Polsce pracował na Parafii Suchań (Diec. Szczecińsko-Kamieńska). Od roku 1984 pracuje w Niemczech w Polskiej Misji Katolickiej, kolejno Düsseldorf, Essen, Wuppertal, Leverkusen, Aachen, Köln. Od październka 2008 przejął opiekę nad Polską Misją Katolicką w Koblenz. Z dniem 1 września 2011 ks. Edmund Druz, pozostając członkiem prowincji św. Józefa, został skierowany do pracy na Białorusi, gdzie przez najbliższe trzy lata będzie pełnił funkcję dyrektora Centrum Duszpasterskiego przy Konferencji Episkopatu Białorusi. Dodatkowym zadaniem ks. Edmunda będzie opieka duszpasterska nad Polakami w Mińsku.

 

Ks. mgr Sławomir Nadobny SChr (2005-2008)

 Ks. Proboszcz Sławomir Nadobny, chrystusowiec, urodził się 14 kwietnia 1967 w Stargardzie Szczecińskim. 20 kwietnia 1967 otrzymał sakrament chrztu świętego. W latach 1974 - 1982 uczęszczał do ówczesnej Szkoły Podstawowej nr 10, a potem do Liceum Ogólnokształcącego, gdzie w 1986 r. zdał egzamin maturalny. W sierpniu 1986 r. wstąpił do zgromadzenia zakonnego - Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zagranicznej z siedzibą w Poznaniu. Po rocznym Nowicjacie rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego, które ukończył tytułem magistra teologii w 1993 r. na Katolickim Uniwerstytecie Lubelskim. 25 maja 1993 z rąk ks. Arcybpa Jerzego Stroby otrzymał w katedrze poznańskiej sakrament święceń kapłańskich. Od czerwca 1993 do sierpnia 1994 był wikarym w parafii św. Stanisława Bisupa i Męczennika w Szczecinie. 18 września 1994 przybył do Niemiec do pracy duszpasterskiej wśród Polaków. Od października 1994 był wikarym w Polskiej Misji Katolickiej w Braunschweigu. Jesienią 1997 rozpoczął swoją działalność duszpasterską jako wikary w Polskiej Misji Katolickiej w Düsseldorfie. Od 01 stycznia 2004 był wikarym w Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu. 01 kwietnia 2005 przejął opiekę nad Polską Misją Katolicką w Koblenz. 

 

ś.p. Ks. Alojzy Klein SChr (2005-2008)

Ksiądz Alojzy urodził się 18 stycznia 1931 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1961 roku. Po pracy duszpasterskiej w Polsce wyjechał do Brazylii, aby nieść Chrystusa i Polskę mieszkającym tam Polakom. Po 21 latach powrócił do Europy, gdzie podjął obowiązki duszpasterskie w Niemczech wśród Polaków, jak również w duszpasterstwie lokalnym. Od sierpnia 2005 zamieszkał w Koblenz w klasztorze Sióstr Szensztackich, służąc im duchową opieką i pomagając jednocześnie w Polskiej Misji Katolickiej.  

             

 

pierwszy proboszcz w latach 1987 - 2005

ś.p. Ks. mgr kan. Henryk Bielaszewski

ś.p. ks. mgr kan. Henryk Bielaszewski, który zaczął organizować duszpasterstwo polskie w diecezji trewirskiej i był pierwszym proboszczem PMK Koblenz od 1987r.

Ks. Henryk Bielaszewski zmarł 23 lutego 2005 r. 

biblia icon

Liturgia na dziś

29. września 2023

» Teksty czytań z dnia «
Liczba odwiedzin dziś: 2635
Liczba odwiedzin w miesiącu: 26026
Liczba odwiedzin: 1929186